Certificering

De Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct is als licentiehouder verbonden aan het landelijke keurmerk Erkend Streekproduct Nederland  (SPN).

De uitgangspunten, criteria en procedures van Zeker Zeeuws® Streekproduct zijn landelijk erkend, transparant en waardevol. Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct kent het Zeeuwse keurmerk Zeker Zeeuws® Streekproduct toe aan producten en diensten die voldoen aan de gestelde eisen. De verbinding met SPN Erkend Streekproduct wordt gelegd door het unieke Zeker Zeeuws certificaatnummer gekoppeld aan het SPN-nummer

.

Certificering

Producten en diensten die door ons zijn gecertificeerd, zijn gegarandeerd Zeeuws en duurzaam. Wie voor een Zeker Zeeuws-keurmerk in aanmerking wil komen, moet aan strenge eisen voldoen. De belangrijkste zijn:

  1. de grondstoffen zijn afkomstig uit die streek
  2. de be- en verwerking vindt plaats in die streek
  3. producten en grondstoffen worden op een maatschappelijk verantwoorde (duurzame) wijze geproduceerd

Voor alle aanvragers geldt dat zij moeten voldoen aan de Algemene Certificeringscriteria.

Daarnaast zijn er voor verschillende productgroepen aanvullende criteria opgesteld. Ook aan deze moet worden voldaan om voor certificering in aanmerking te komen.

 

Aanvraag procedure

Voor de aanvraag van een Zeker Zeeuws certificering is er een vaste procedure door de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct vastgesteld. Het bestuur van onze stichting stelt ieder jaar ook de tarieven voor certificering  vast.

Ook geïnteresseerd in erkenning als Zeker Zeeuws Streekproduct ?

Download voor het aanmelden van producten of diensten hier het aanvraagformulier Zeker Zeeuws Streekproduct 

Provinciale Accreditatiecommissie

Iedere aanvraag wordt met advies ter besluitvorming aan de provinciale accreditatiecommissie voorgelegd. Deze provinciale accreditatie commissie onder voorzitterschap van de gedeputeerde van economische zaken  van de provincie Zeeland beoordeelt de aanvragen en adviseert het bestuur van de Stichting Zeker Zeeuws STreekproduct.

Na het doorlopen van de procedure wordt het keurmerk ‘Zeker Zeeuws Streekproduct ’ door het bestuur van de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct toegekend aan producten en diensten die voldoen aan alle bovenstaande eisen.

Controle

Van ieder product dat gecertificeerd wordt met het Zeker Zeeuws® Streekproduct wordt een productreglement of beschrijving gemaakt waarin exact beschreven staat op welke manier voldaan wordt aan de keurmerkcriteria. De producenten en handelsorganisaties die gebruik maken van het keurmerk ‘Zeker Zeeuws® Streekproduct’ hebben alle criteria en gestelde eisen onderschreven. Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct ziet er middels onafhankelijke controle op toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Procedure controle certificaathouders Zeker Zeeuws Streekproduct

Sanctie

Indien onregelmatigheden worden geconstateerd in het gebruik van het keurmerklogo of als de producten niet langer voldoen aan de gestelde criteria, wordt de keurmerkhouder hier op aangesproken. Bij herhaaldelijke en voortdurende overtredingen treedt het sanctiebeleid in werking.

Overtredingen en sanctiebeleid

Het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct en alle daaraan verbonden rechten wordt door Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct ingetrokken in geval van :

  • Het niet houden aan de gestelde eisen betreffende het gebruik van het keurmerkbeeldmerk
  • Indien niet (langer) wordt voldaan aan de gemaakte afspraken inzake herkomst van grondstoffen, be- en verwerking
    in de streek en duurzame productiewijze (MVO)
  • Indien men niet meer voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van voedselveiligheid en/of productveiligheid
  • Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen
  • Faillissement