Algemene Voorwaarden

2018 Algemene Voorwaarden

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de certificaathouder en de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct betreffende de certificering en het houden van het certificaat van het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct.

  • De certificaathouder ontvangt het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct na doorlopen van de procedure omschreven en vastgelegd in Procedure certificering.
  • De certificaathouder verklaart zich akkoord middels het ondertekenen van het productreglement met alle rechten en plichten verbonden aan het keurmerk .
  • Het certificaat is voor onbepaalde tijd geldig behalve als er bij toekenning in het productreglement een andere bepaalde geldigheidsduur is vastgelegd.
  •  De certificering en alle daaraan verbonden rechten gaat in bij toekenning van het keurmerk en loopt tot opzegging door de certificaathouder of intrekken door de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct.
  •  Het keurmerk Zeker Zeeuws Streekproduct en alle daaraan verbonden rechten wordt door Stichting Zeker Zeeuws® Streekproduct ingetrokken in geval van :

Indien men niet meer voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van voedselveiligheid en/of productveiligheid

Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen

Faillissement van certificaathouder

Het niet houden aan de gestelde eisen betreffende het gebruik van het keurmerklogo Indien niet (langer) wordt voldaan aan de gemaakte afspraken inzake herkomst van grondstoffen, be- en verwerking in de streek en duurzame productiewijze (MVO)

  • Opzegging kan uitsluitend schriftelijk/via de e-mail geschieden en dient uiterlijk een maand  voor het verstrijken van de aansluiting binnen te zijn bij de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct
  • De certificaathouder betaalt jaarlijks een vaste bijdrage voor administratie en onderhoud .
  • De certificaathouder zal de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct per e-mail of schriftelijk op de hoogte houden van wijzigingen in de adres- en overige gegevens.
  • Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van de publicatie op www.zekerzeeuws.nl. Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.